BIERZMOWANIE


PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

O obliczu Kościoła w Polsce XXI wieku będzie decydowało obecne pokolenie młodzieży. Nie trzeba przeprowadzać wielkich badań socjologicznych, aby zauważyć, że tej młodzieży jakoś trudniej przychodzi otworzyć się na spotkanie z Bogiem, na życie z Nim. Religijność młodzieży jest selektywna, niekonsekwentna, o silnych tendencjach relatywistycznych w dziedzinie moralnej. Do tego dochodzi swoisty analfabetyzm teologiczny znaczony synkretyzmem. Wszystko to zapowiada, że wartości religijne nie będą dotykały głębszych warstw osobowości polskich katolików XXI wieku.

Jak temu przeciwdziałać? Jak doprowadzić młodzież do głębokiego przekonania religijnego, jak jej zaszczepić styl życia zgodny z Ewangelią?

Poszukiwania i działania duszpasterskie muszą iść w różnych kierunkach. Jedną z podstawowych form duszpasterstwa dzieci i młodzieży pozostaje katecheza, realizowana w szkolnej rzeczywistości. Katecheza w szkole pomimo licznych cieni jest obecnością Ewangelii tam, gdzie kształtują się umysły i serca dzieci oraz młodzieży.

Duszpasterstwa dzieci i młodzieży nie można jednak ograniczyć do samej tylko katechezy szkolnej. Stąd dalsze poszukiwania, owocem których jest m.in. katecheza przy parafii, mająca za zadanie przygotowanie do bierzmowania. Stwarza to szansę, by pełniej zaangażować się w życie Kościoła. Wydaje się, że solidnie prowadzone spotkania w parafii wzmocnią katechezę szkolną. Dobrze prowadzone przygotowanie winno uczynić z kandydatów do bierzmowania współpracowników katechety, czujących swą współodpowiedzialność za katechizację w szkolnej rzeczywistości. Wieloletnie doświadczenia potwierdziły słuszność decyzji wiązania przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania z parafią. Pozostaje to także zgodne z Polskim Dyrektorium Katechetycznym:

„Parafia jest przede wszystkim uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych. Spotkania formacyjne w parafii winny odbywać się przynajmniej jeden raz w miesiącu i posiadać charakter katechetyczny. Nie powtarzają one nauczania religii w szkole, lecz je uzupełniają, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania. Program działań katechetycznych w parafii winien uwzględnić:

* środowisko formacji: jest nim własna parafia, a nie parafia, na której terenie znajduje się szkoła;
* miejsce formacji: jest nim budynek kościelny lub parafialny;
* osoby odpowiedzialne za formację: kapłani, katecheci,
* animatorzy wywodzący się z kościelnych ruchów młodzieżowych;
* formy: spotkania zbiorowe wszystkich kandydatów, celebracje w kościele parafialnym (lub w kaplicach na terenie parafii), praca w grupach…”.

Przyjmujemy trzyletni system przygotowania do bierzmowania, obejmujący młodzież gimnazjalną, a realizowany w oparciu o materiały „Wypłyń na głębię” w klasie pierwszej i drugiej, w klasie trzeciej uczniowie pracują z katechizmem pt.”Otrzymacie Jego moc”.

Celem formacji jest refleksja kandydata nad własną wiarą, przemyślenie przezeń tego, w co Kościół wierzy, przeżycie radości wiary, ożywienie modlitwy. Spotkania w parafii winny stwarzać możliwość dialogu z katechetą oraz z grupą. Dlatego muszą to być małe grupy. Proponuje się także, aby obok kapłana-katechety w formacji pomagali tzw. animatorzy, którymi mogą być: siostry zakonne, katecheci świeccy czy osoby działające przy parafii, po wcześniejszym przygotowaniu. Zadaniem animatora jest pomoc w prowadzeniu spotkań według opracowanych scenariuszy. Tam, gdzie nie jest to możliwe, program może być realizowany stosownie do możliwości. Klasy trzecie już pracują w grupach przy naszej parafii. Gdyby znaleźli się chętni rodzice klas drugich, moglibyśmy wraz z nimi, raz w miesiącu spotykać się w małych grupach, dzieląc się wiarą i dawać świadectwo życia chrześcijańskiego.

Mamy wypłynąć na głębię, a więc pójść za Chrystusem i nie lękać się. Celem spotkań jest „ukazanie Chrystusa jako najlepszego przyjaciela i zarazem wychowawcy każdej prawdziwej przyjaźni. Ukazując młodzieży prawdziwe oblicze Chrystusa, chcemy, aby dostrzegła w Nim przekonującą odpowiedź na swoje pytania i potrafiła przyjąć Jego orędzie, choć trudne i naznaczone przez Krzyż”.

Cały cykl spotkań składa się z trzech bloków tematycznych:

1. „Osoba”,
2. „Wspólnota”,
3. „Kościół”.

W pierwszym roku nauczania proponuje się spotkania raz w miesiącu, czyli dziesięć katechez w ciągu roku, poświęconych poznaniu samego siebie, zagadnieniom moralności, systemu wartości, odkrywaniu właściwego obrazu Boga.

Drugi rok pracy, podobnie jak pierwszy, zakłada dziesięć spotkań, poświęcony jest wspólnocie, relacjom między ludźmi, wzajemnej komunikacji. Ma szczególnie zwrócić uwagę na fakt, iż każdy człowiek jest odpowiedzialny za rozwój wspólnoty, jaką jest rodzina czy Kościół. Ma także zainspirować młodzież do szukania swego powołania we wspólnocie parafialnej, ruchu religijnym czy grupie.

W trzecim roku jest cykl katechez poświęconych Kościołowi i sakramentom. Ponieważ jest to rok, w którym kandydaci mają przyjšć sakrament bierzmowania, spotkań jest więcej (co tydzień). Celem ich jest rozwój życia chrześcijańskiego poprzez pogłębienie życia sakramentalnego, którego uwieńczeniem będzie bierzmowanie. Ważną rolę pełnią nabożeństwa, np. różaniec w październiku, droga krzyżowa w Wielkim Poście.

We wprowadzeniu do Obrzędu Bierzmowania czytamy:

„Obowiązkiem chrześcijańskich rodziców jest troska o przygotowanie dzieci do życia sakramentalnego przez formowanie w nich ducha wiary i stopniowe jego umacnianie oraz przez bezpośrednie przygotowanie do owocnego przyjęcia sakramentów bierzmowania i Eucharystii, w czym korzystają z pomocy tych instytucji, które zajmują się katechizacją. Ta rola rodziców zaznacza się także przez ich czynny udział w obrzędach sakramentów”.

Zachęcamy rodziców do odwagi świadectwa wiary w życiu rodzinnym i realizowania jej poprzez regularne praktyki religijne. Kandydaci do bierzmowania mają prawo i obowiązek w niedzielnej Eucharystii, jak i mszy szkolnej, a także kształtowania swego sumienia poprzez sakrament pokuty. Lektura Pisma Świętego, niech sprawi, aby poznawszy Słowo Boga, wprowadzali Je w czyn.

Wszystkich, którzy pragną rozpocząć czas przygotowania, polecamy modlitwie całej parafii. Niech nasze świadectwo wiary, zachęci młodych do uznania wspólnoty Kościoła za swoją rodzinę.